עובדים כשליחים עצמאיים בחברת שליחויות? עם ג׳יגה תעבדו חכם!

חוסכים לכם את כל הבירוקרטיה | טיפול אישי ומקצועי | מייצגים אותכם מול רשויות המס | מתאים גם לעוסק פטור | אין צורך לפתוח תיק בביטוח לאומי | אפשרות להפקיד לפנסיה לפי שעות עבודה | זמינות, מהירות וגמישות.

מי אנחנו?

ג׳יגה הוקמה על מנת לתת מענה לאתגרי התעסוקה של כלכלת השיתוף – כלכלת ה GIG
בצד היתרונות הרבים הגלומים באופן תעסוקה זה כמו גמישות מירבית ויכולת להגדלת ההכנסות הדבר יוצר בעיה לאותם עובדים אשר נאלצים להתמודד עם נושאים כמו פתיחת תיקים של עצמאיים מול רשויות המס ללא כל ידע והכשרה וכן עם נושאי פנסיה למיניהם.

המודל של ג׳יגה נועד לאפשר לפרילנסר ליהנות מכל העולמות – גם לשמור על גמישות מקסימלית וגם לקבל את ההגנה של עובד שמקבל תלוש.

ג׳יגה חותמת על הסכמים עם הלקוחות/מעסיקים (כמו fiverr, wolt, get delivery), מקבלת את התשלום ומשלמת לעובדים שנרשמו אצלה באמצעות תלוש משכורת.

השירות שלנו

One Stop Shop להתנהלות עסקית עצמאית עם תלוש שכר

ניהול שוטף מול רשויות המס

כאן ייכנס טקסט שיווקי קצר על כל מה שקשור בטיפול בכל הצד ה״בירוקרטי״ צריך להיות קצר ומאוד ממוקד שיווקית

הוצאת חשבוניות וגביית תשלום

כאן ייכנס טקסט שיווקי קצר על כל מה שקשור בטיפול בכל הצד ה״בירוקרטי״ צריך להיות קצר ומאוד ממוקד שיווקית

פנסיה וקופות גמל

כאן ייכנס טקסט שיווקי קצר על כל מה שקשור בטיפול בכל הצד ה״בירוקרטי״ צריך להיות קצר ומאוד ממוקד שיווקית

ייעוץ רואה חשבון

כאן ייכנס טקסט שיווקי קצר על כל מה שקשור בטיפול בכל הצד ה״בירוקרטי״ צריך להיות קצר ומאוד ממוקד שיווקית

שאלות נפוצות כל מה שצריך לדעת על השירות שלנו

• למי שצריך להוציא חשבוניות אך אינו מעוניין לפתוח לנהל תיקים מול רשויות במס – מס הכנסה, מע"מ וכו'
• למי שעובד כשכיר ומקבל עבודה נוספת כעצמאי המחייבת אותו להוציא חשבוניות.
• למי שעושה מדי פעם עבודה חד פעמית ואינו מעוניין להיכנס לרשת המס.

אתם מועסקים בחברתנו כשכירים ואנו מוציאים ללקוח עבורכם חשבוניות מס ומנפיקים לכם תלושי משכורת. מתוך סכום התקבול שמגיע מהלקוח, אנו מקזזים דמי טיפול של 4% שהינם הוצאה מוכרת לצרכי מס. הנטו מועבר אליכם לאחר קיזוז כל המסים כחוק.

 • הוצאת חשבונית וגביית התשלום מהלקוח
 • עיבוד משכורת, הפקת התלוש והפקדה לחשבונך. התלוש יוצא ב-10 לכל חודש.
 • פתיחת קרנות פנסיה והפקדה לקופות בתיאום עם העובד
 • שליחת טופס 106 בסוף כל שנה
 • מתן ייעוץ של רואה חשבון פעמיים בשנה.

לוחצים על הכפתור "הרשמה לשרות", ממלאים טופס 101 והסכם התקשרות ואתם רשומים. במידת הצורף ניתן ליצוא איתנו קשר בוואטצאפ ובאימייל ואף להגיע למשרד. אנו נסייע לכם לעשות את זה פשוט.

כל עובד משלם ביטוח לאומי ומס בריאות ולעיתים גם מס הכנסה – תלוי בגובה ההכנסה. לאחר חצי שנה, בתיאום עם העובד אנו מתחילים להפקיד לפנסיית חובה בהתאם לסכום שמסוכם עם העובד.

כן, ניתן לקבל החזר הוצאות + החזר מע”מ בגין הוצאות הקשורות לתחום העיסוק. בדרך זו אתם מפחיתים את המס שעליכם לשלם בתלוש המשכורת. יש לרשום את החשבוניות על שם החברה. יש לוודא קבלת ההוצאות פיזית במשרדי החברה עד סוף החודש.

אנו מקבלים תשלום מהלקוחות פעם או פעמיים בחודש. מייד עם קבלת התשלום אנו מבצעים את החישובים הנדרשים ומעבירים את הכסף בתוך מקסימום יומיים שלושה מרגע קבלתו. כאשר אנו מקבלים תשלום באמצע חודש, אנו מחשבים את השכר כאילו זה השכר הסופי ומעבירים סכום מדוייק. ככל שאנו מקבלים תשלום נוסף עבור אותו עובד, אנו מעדכנים את התלוש ומעבירים את היתרה.

הרשמה

שלב 1: כדי להירשם לג׳יגה נא מלאו את ההסכם להלן

  הסכם התקשרות שנערך ונחתם ברעננה ביום

  בין: ג'יגה עובדים חכם בע"מ , חברה פרטית מספר 516169885 (להלן – "החברה")

  לבין

  (להלן "השליח/ה") מצד שני שיועסק בחברה בתפקיד שליח/ה.

  והואיל וברצון הצדדים להתקשר וכן לקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתו/ה של השליח/ה אצל החברה;

  1.         מבוא

  1.1.   המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.

  1.2.   כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

  2.         הגדרות

  2.1.   תמורת השירותים" – סך התקבולים כולל מע"מ שישולמו לחברה מצדדים שלישיים בגין השליח/ה.

  2.2.   "שכר ברוטו" – תמורת השירותים בניכוי מע"מ ובניכוי דמי טיפול של החברה בסך 4% מתמורת השירותים.

  3.         הסכם מיוחד

  הסכם זה הינו אישי ומיוחד, המסדיר את היחסים בין החברה לבין השליח/ה וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו/ה של השליח/ה על ידי החברה. על יחסי העבודה על פי הסכם זה לא יחול כל הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי שחל או יחול על השליח/ה, ויחסי הצדדים יקבעו על פי הסכם זה בלבד.

  4.         הגדרת התפקיד - תפקידים וסמכויות

  4.1.   במסגרת התפקיד ייתן השליח/ה שירותי שליחויות לצדדים שלישיים עמם תתקשר החברה בהסכמים מחייבים, והכל בכפוף להוראות הסכמים אלו והוראות הסכם זה.

  4.2.   באחריות השליח/ה לדווח לחברה את שעות העבודה בהן עבד כל חודש למעט אם שעות העבודה היו זהות לחודש קודם. מוסכם על הצדדים כי במידה שהשליח/ה לא ידווח בחודש מסויים חזקה עליו שעבד כמו בחודש שקדם לו.

  5.         שכר

  5.1.   תמורת עבודתו תשלם החברה לשליח שכר ברוטו כהגדרתו בהסכם זה בניכוי ניכויי השכר כאמור להלן.

  5.2.   מוצהר ומוסכם בזה, כי השכר מהווה את התמורה היחידה והבלעדית לה זכאי השליח/ה מאת החברה תמורת העסקתו/ה אצלה.

  5.3.   מתוך השכר תנכה החברה ניכויי שכר - תשלומי מיסים ו/או תשלומי חובה אחרים לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי (חלק המעסיק וחלק העובד), פנסיית חובה (חלק המעסיק וחלק העובד) ו/או כל מס ו/או אגרה החלים ו/או שיחולו על השליח/ה מכוח הוראות הסכם זה ו/או מכוח הוראות כל דין.

  5.4.   בהתחשב בכך שהשליח/ה מועסק על פי הסכם זה בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי ובתפקיד בו תנאי עבודתו ונסיבותיה אינם מאפשרים לחברה פיקוח על שעות עבודתו, אין הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשיא" 1951חלות על השליח/ה ועל העסקתו במסגרת החברה, והוא לא יהיה זכאי לתשלומים על פי חוק המנוחה. להסרת ספק מובהר בזאת שמשכורת השליח/ה נקבעה כך, שהיא כבר כוללת בתוכה מרכיב של כל התשלומים שהיו מגיעים לשליח/ה אילו חלו עליו הוראות חוק המנוחה.

  6.    פנסיה

  החברה מפרישה לקרן פנסיה נבחרת של חברת אלטשולר שחם כחוק. במידה שיש לשליח/ה קרן פנסיה קיימת, או אם ברצונו לבחור קרן פנסיה אחרת באחריותו להודיע על כך לחברה מיידית ולהעביר לה את כל הפרטים הדרושים.

  6.1.   תנאים נלווים הכלולים בשכר הברוטו

  6.2.   חופשה שנתית: דמי חופשה עפ"י חוק חופשה שנתית תשי"א- 1951, ישולמו לשליח/ה בתשלומים חודשיים.

  6.3.   דמי הבראה: דמי הבראה עפ"י דין, ישולמו לשליח/ה בתשלומים חודשיים.

  7.         תקופת ההסכם

  השליח/ה יועסק על ידי החברה החל מיום חתימת הסכם זה ועד לסיום ההתקשרות בהתאם להוראות הסכם זה.

  כל צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת כדין.

  אני מאשר את הפרטים ואת הכתוב בהסכם בדף זה

  לאחר שליחת ההסכם, תעברו למילוי טופס 101

  הרשמה

  שלב 2: אנא מלאו טופס 101
  יצירת קשר

  אל תהססו, צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא ועניין

  צרו קשר בווצאפ